Genudsendelse af forskellige beskeder via e-mail og digital post

Hvis der sker en fejl i udsendelsen af af en besked vil det fremgå af kommunikationsloggen. Fra kommunikationsloggen kan man klikke på den person en besked er til. De beskeder der er markeret med rød tekst er af en eller anden årsag ikke sendt. Desværre oplever vi fra tid til anden at en digital post har kortvarrige og langvarrige fejl.

Hvis der har været fejl på digital post, en serverfejl eller der f.eks. har været brugt en forkert e-mailadresse, kan det være nødvendigt at genudsende f.eks. en invitation eller bekræftelse.

Genudsendelse

- af invitationer til personer der ikke har svaret

Rediger det pågældende valg, fjerne fluebenet osv. genudsender ingen invitationer. Så der er ikke nogen let måde at gøre det på.

Brug funktionen: "Send besked til deltagere".

Vælg den skabelon der skal benyttes, vælg derefter de roller og partier der skal modtage den.

Hvis der er forskellige invitatationer til de forskellige roller, så skal du blot vælge de roller der skal modtage hcer invitation og bruge funktionen flere gange.

- af en invitation

Fjern personen fra pladsen og sæt vedkommende på igen.

Bemærk! Hvis der er aktiveret udsendelse af besked ved "Slet fra pladsen" for den pågældende rolle, så udsendes denne også.

- af en bekræftelse

Fra kommunikationsloggen kan man klikke på den person en besked er tiltænkt. På siden man kommer til, vises de valg og roller en person er tildelt.

For at genudsende en bekræftelse kan man klikke på "Skift status" og svare igen for personen.

Bemærk! Formularen vil altid stå til ja, også selvom personens status var noget andet. Så husk at svare det samme som personen allerede selv har svaret så personen ikke får forkert status.